Tegemoetkoming scholieren

Als je 18 jaar bent en je een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs moet je vaak boeken of andere leermiddelen aanschaffen. Je ouders komen nu niet meer in aanmerking voor kinderbijslag en daarom kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en het is een gift.

Basistoelage:

Als je aan alle voorwaarden voldoet ontvang je een basistoelage. Deze toelage is een gift. De hoogte van de basistoelage is afhankelijk van je woonsituatie. Als je zelfstandig woont, is de toelage hoger dan als je bij je ouders woont. Om de basistoelage te ontvangen moet je deze wel aanvragen bij DUO.

Aanvullende toelage:

Als je recht hebt op een basistoelage, kan je ook in aanmerking komen voor een aanvullende toelage. Ook deze toelage is een gift. De aanvullende toelage ontvang je boven op de basistoelage. Ook deze toelage ontvang je niet vanzelf en moet je zelf aanvragen bij DUO. De aanvullende toelage bestaat uit:

 • De tegemoetkoming in de schoolkosten.
 • De tegemoetkoming in het lesgeld.

De tegemoetkoming in de schoolkosten is een tegemoetkoming in de kosten die je maakt voor je opleiding. Deze toelage ontvang je alleen als je op het voortgezet onderwijs zit en aan alle voorwaarden voldoet.

Je hebt recht op de tegemoetkoming in het lesgeld als je les- of cursusgeld betaalt. Je betaalt lesgeld als je het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgt en op 1 augustus 2011 18 jaar bent. Cursusgeld betaal je voor een opleiding in het particulier voortgezet onderwijs of voor het volwassenenonderwijs.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor de basistoelage is afhankelijk van je opleiding, je leeftijd en je nationaliteit. Om een aanvullende toelage te krijgen moet er gekeken worden naar het inkomen van je ouder. Het is afhankelijk van eventuele ‘meetellende kinderen’ en of je les- of cursusgeld betaalt. Bijverdiensten zijn niet van invloed op je recht op de tegemoetkoming scholieren.

Je komt in aanmerking voor de basistoelage als je een voltijdopleiding volgt in het:

 • Voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo, vmbo-tl, lwoo en praktijkonderwijs).
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (één- en tweejarige mavo, havo en vwo).
 • Voortgezet speciaal onderwijs.

De opleiding moet door het ministerie van OCW worden bekostigd, zijn aangewezen of zijn erkend.

Als je particulier onderwijs volgt, kom je niet altijd in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dat moet je vooraf informeren bij je school.

Als je een vavo- opleiding volgt en je cursusgeld betaalt. Moet je bij je school navragen of jouw inschrijvingsvorm recht geeft op een tegemoetkoming. Als je onder de Rutteregeling valt of op het vavo ingestroomd bent via de gemeente, heb je wel recht op een tegemoetkoming. Je moet dan ook aan de overige voorwaarden voldoen.

Bij en deeltijd opleiding kom je niet in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren.

Je kan de tegemoetkoming scholieren ontvangen als je tussen de 18 en 30 jaar bent. De tegemoetkoming scholieren gaat in op de eerste dag van het kwartaal na je 18de verjaardag. Dus op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De maand na je 30ste verjaardag heb je geen recht meer op de tegemoetkoming scholieren.

Voor het voortgezet speciaal onderwijs gelden andere voorwaarden. Je kan dan een basistoelage krijgen tot en met de maand dat je 20 jaar wordt.

Om de basistoelage te verkrijgen moet je de Nederlandse nationaliteit hebben. Als je een andere nationaliteit hebt en in Nederland woont, kan je ook een tegemoetkoming voor scholieren ontvangen. Je moet dan met het nationaliteitenschema nagaan of dit voor jou telt. Als je nu nog geen verblijfsdocument hebt, maar je wel verwacht dat je dat krijgt is het wel verstandig om je tegemoetkoming alvast aan te vragen.

Je kan alleen in aanmerking komen voor de aanvullende toelage als je ook recht hebt op de basistoelage. DUO kijkt dan naar het inkomen van je ouder en zijn of haar partner om de toelage te bepalen. In de berekening wordt ook het aantal kinderen dat je ouder verzorgt meegeteld. Het kan zijn dat je geen aanvullende toelage krijgt, omdat het inkomen van je ouder te hoog is.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in het lesgeld moet je bovendien ook les- of cursusgeld betalen. Als je in de loop van het schooljaar 18 jaar wordt, heb je dat schooljaar geen recht op een tegemoetkoming in het lesgeld. Als je de vavo of particulier voortgezet onderwijs volgt, kan je ouder voor dat schooljaar wel de tegemoetkoming ouders aanvragen.

Aanvragen:

Als je aan alle voorwaarden voldoet kan je de tegemoetkoming scholieren aanvragen bij DUO. Zowel de basistoelage als de aanvullende toelage moet je aanvragen met het formulier ‘aanvraag tegemoetkoming scholieren’.

Het hele schooljaar kan je aanvraag doen bij DUO. Bij voorkeur moet de tegemoetkoming drie maanden voor je 18de verjaardag aangevraagd worden. Na je 18de verjaardag kan dit ook nog, maar je moet het wel aanvragen voordat het schooljaar voorbij is. Binnen acht weken na je aanvraag ontvang je bericht van DUO.

De tegemoetkoming gaat op de eerst dag van het kwartaal volgend jaar op je verjaardag in. Dit is 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Als je op één van deze data 18 jaar wordt gaat de tegemoetkoming direct in. De tegemoetkoming wordt aan het einde van de maand uitbetaald.

Als je de basistoelage wilt aanvragen moet je dat altijd doen voordat het schooljaar afgelopen is.

De hoogte van je basistoelage is afhankelijk van je woonsituatie. Als je een aanvraag indient en daarbij aangeeft dat je uitwonend bent. Wordt dat door DUO gecontroleerd. Je ontvangt dan tijdelijk een tegemoetkoming voor thuiswonenden tot DUO heeft vastgesteld dat je uitwonend bent.

De aanvullende toelage kan je tegelijk met de basistoelage aanvragen. Hiervoor moet je het formulier ‘aanvraag tegemoetkoming scholieren’ gebruiken. Voor een aanvullende toelage worden de inkomensgegevens van je ouders opgevraagd. Zolang DUO deze gegevens nog niet heeft ontvang je alleen een basistoelage.

Als je al een basistoelage hebt en je ook nog een aanvullende toelage wilt kan je dat als nog aanvragen. Je krijgt deze toeslag dan met terugwerkende kracht, namelijk vanaf het moment dat je basistoelage inging.

Uitzonderingen:

Het kan zo zijn dat je ouder geen informatie wilt geven over haar inkomen of over jouw woonsituatie. Of dat je ouders zijn overleden. Dit zijn allemaal situatie waarin je toch in aanmerking komt voor een tegemoetkoming scholieren.

Je valt onder de Rutteregeling als je ingeschreven staat bij een opleiding in het voortgezet onderwijs en ook een aantal vakken volgt op een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Als je onder deze regeling valt, heb je recht op de basistoelage en eventueel ook op de tegemoetkoming in de schoolkosten. Omdat je geen lesgeld betaalt, heb je geen recht op een tegemoetkoming in het lesgeld.

Als je een opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs volgt, dan heb je recht op de tegemoetkoming scholieren tot en met de maand waarin je 20 wordt. Als je daarna ook nog in aanmerking wilt komen moet jouw onderwijsinstelling een ontheffing van de maximale leeftijd voor je aanvragen bij de inspectie van het Onderwijs.

Je moet het formulier ‘wijzigingen scholier’ opsturen naar DUO om de verlenging aan te vragen. Op dat formulier vul je de nieuwe einddatum in voor de tegemoetkoming scholieren.

Als je de tegemoetkoming scholieren ontvangt en je stopt met je opleiding, maar daarna wel een nieuwe opleiding gaat volgen. Kan je in de tussenmaanden ook tegemoetkoming scholieren ontvangen. Dit noemt DUO ‘overbrugging’. De overbruggingstoelage is een gift en heeft geen invloed op je eventuele recht op studiefinanciering of een andere soort financiering.

Je kunt de overbrugging aanvragen als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • De nieuwe opleiding moet een opleiding zijn waarvoor je studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren, deeltijders of leraren ontvangt.
 • De periode tussen de twee studies mag niet langer dan vier maanden zijn.
 • Je moet de overbruggingstegemoetkoming aanvragen voordat de periode van vier manden voorbij is. Daarna heb je er geen recht meer op.

Je kan de overbrugging aanvragen door een wijziging door te geven. Je hiervoor het formulier ‘aanvraag tegemoetkoming scholieren’ gebruiken.

Het kan voorkomen dat het ouderlijk inkomen niet meegeteld kan worden bij de berekening van je aanvullende toelage. Dit kan als je ouder is overleden of wordt vermist. Het kan ook zijn dat je voor je 18de bent getrouwd, meerderjarig bent verklaard of onder het gezag van een stichting viel.

Als het ouderlijk inkomen niet meer meegeteld kan worden, moet je een beroep doen op de hardheidsclausule. Hiervoor moet je een brief schrijven en in deze brief moet je aangeven dat je gebruik wilt maken van de hardheidsclausule voor de regeling tegemoetkoming scholieren en leg uit vanwege welke situatie je dit wilt. Deze brief kan je meezenden met het aanvraag- of wijzigingsformulier voor de tegemoetkoming scholieren.

Met je brief moet je de volgende documenten meesturen:

 • erklaring van de voogdijinstelling.
 • Verklaring van de kinderrechter
 • Verklaring uit de Gemeentelijk Basisadministratie met de historie van de gezagsverhouding.
 • Verklaring van de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Overlijdensakte van je ouder.
 • Kopie van je trouwboekje.
 • Kopie van de uitspraak van de rechtbank waaruit blijkt dat je meerjarig bent verklaard.
 • Aangifte van vermissing van je ouder of een gelijkwaardig document.

Als het ouderlijk inkomen niet meegeteld wordt bij de berekening, krijg je de maximale aanvullende toelage. Als je een tegemoetkoming scholieren hebt aangevraagd vraagt DUO in twee situaties om gegevens van je ouder:

 • Te verklaren of je uitwonend bent (als dit het geval is): afhankelijk van je woonsituatie krijg je een basistoelage voor uitwonende of voor thuiswonenden.
 • Het inkomen op te vragen: afhankelijk van dit inkomen krijg je geen, een gedeeltelijke of een maximale aanvullende toelage.

Als je ouder niet meewerkt met het vertrekken van de gegevens heb je de volgende mogelijkheden:

 • Toch een basistoelage voor uitwonende.
 • Een aanvullende toelage als lening.

Als je uitwonend bent en je ouder weigert een verklaring over je woonsituatie in te vullen, kan je als nog in aanmerking komen voor een basistoelage voor uitwonende. Deze toelage is dan een gift.

Als je uitwonend bent en je ouder weigert inkomensgegevens op te geven, kan je een aanvraag doen om de aanvullende toelage toch te laten toekennen. Die aanvullende toelage is dan geen gift, maar een rentedragende lening. Deze lening moet je terugbetalen als je klaar bent met je opleiding. Je hoeft de aanvullende toelage natuurlijk niet aan te vragen.

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor een basistoelage voor uitwonende of een aanvullende toelage als lening bij een ‘weigerachtige ouder’, moet je de verklaring ‘weigerachtige ouder’ naar DUO sturen. Hiermee verklaar je dan dat je ouder weigert informatie over jouw woonsituatie of zijn of haar inkomen op te geven. Je schooldecaan en jijzelf moeten dit ondertekenen.

Betaling:

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van verschillende factoren. Bij de basistoelage wordt het bedrag alleen bepaald door je woonsituatie. De hoogte van de aanvullende toelage hangt af van het inkomen van je ouder en eventueel meetellende kinderen, je opleiding en of je les- of cursusgeld betaalt. DUO betaalt de tegemoetkoming maandelijks uit, maar soms krijg je de aanvullende toelage als voorschot.

Bedragen:

De hoogte van je basistoelage is alleen afhankelijk van je woonsituatie. Woon je bij je ouder dan is je basistoelage €103,77 en woon je zelfstandig dan is je basistoelage €241,93.

De hoogte van de aanvullende toelage is onder andere afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van je ouders en zijn of haar partner. Bij een gezamenlijk inkomen in 2009 van €34.425 of minder heb je recht op een maximale aanvullende toelage. Bij een hoger inkomen neemt de toelage met elke meer verdiende euro af. DUO kijkt ook naar het aantal kinderen dat je verzorgt.

Je hebt alleen recht op een tegemoetkoming in het lesgeld als je les- of cursusgeld betaalt. Het lesgeld voor het schooljaar 2014-2015 is €1.043. Dat is €86,92 per maand. Als je recht hebt op een tegemoetkoming in het lesgeld, dan ontvang je twaalf maal maximaal €86,92. Dat kan in maandelijkse gedeeltes maar ook in één keer als voorschot.

De maximale toelage 2011-2012:

Aanvullende toelage

Soort onderwijs                                                          Schoolkosten                          Les/cursusgeld

Vo onderbouw                                                           €73,16                                    —

Vo bovenbouw                                                           €80,11                                    —

Vso                                                                               €48,60                                    —

Vavo                                                                            €107,15                                  €86,92

Particulier vo onderbouw                                 €100,18                                  €86,92

Particulier vo bovenbouw                               €197,15                                  €86,92

In het voortgezet onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en de bovenbouw. De kosten in de bovenbouw zijn hoger, waardoor de tegemoetkoming ook hoger is. De tegemoetkoming in het voortgezet onderwijs is lager dan voor het vavo. Dat komt omdat de schoolboeken gratis zijn.

Betaaldata:

Als je een tegemoetkoming krijgt gaat deze in op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

DUO betaalt de tegemoetkoming scholieren maandelijks achteraf uit. Het verschilt per bank wanneer het op je rekening staat.

2014:

24 oktober

24 november

21 december

 

2015:

24 januari

24 februari

23 maart

24 april

24 mei

22 juni

24 juli

24 augustus

24 september

24 oktober

23 november

21 december

Wijzigingen doorgeven:

Wijzigingen kunnen in je situatie invloed hebben op je recht op de tegemoetkoming scholieren en de hoogte ervan. De wijzigingen moet je dan ook zo snel mogelijk doorgeven om te voorkomen dat je ten onrechte ontvangen tegemoetkomingen terug moet betalen. Of dat je te weinig ontvangt.

Als je tegemoetkoming op een andere rekeningnummer gestort moet worden moet je dit zo snel mogelijk aan DUO doorgeven. Voordat DUO dan de tegemoetkoming uitbetaald controleren ze eerst je nieuwe nummer. Na de controle krijg je de tegemoetkoming op je nieuwe nummer gestort.

Als je niemand hebt gemachtigd om de tegemoetkoming te ontvangen, kan DUO het bedrag alleen op je eigen rekening uitbetalen. De naam en voorletters van je rekening moeten precies overeenkomen met de gegevens bij de gemeente. Als je iemand wilt machtigen om jouw tegemoetkoming te ontvangen moet je het formulier ‘machtiging rekeningnummer’ gebruiken.

Als je gaat verhuizen moet je je adres wijzigen bij de Gemeentelijk Basisadministratie. Dit moet je uiterlijk op de vijfde dag van de maand waarin je verhuisd bent doen. DUO krijgt je nieuwe adres dan van de gemeente. Wordt door je adreswijziging je situatie weer thuiswonend of uitwonend, dan moet je ook je gewijzigde woonsituatie aan DUO doorgeven. De hoogte van je basistoeslag hangt hier namelijk vanaf.

Als je begint aan een nieuwe studie in het voortgezet onderwijs en je blijft voldoen aan de voorwaarden, blijf je ook recht houden op de tegemoetkoming scholieren. Je nieuwe studie moet wel doorgegeven worden aan DUO. Dit moet je doen voor de ingangsdatum van je nieuwe studie.

Als je een opleiding in het beroepsonderwijs of het hoger onderwijs gaat volgen, moet je zowel je nieuwe studie aan DUO doorgeven als studiefinanciering aanvragen. Je tegemoetkoming scholieren moet je dan stopzetten.

In de maanden tussen je oude en nieuwe studie kan je in sommige gevallen wel een overbruggingstegemoetkoming aanvragen.

Als je bent gezakt in het examenjaar van het voortgezet onderwijs kan je het laatste jaar overdoen. Dan wordt je tegemoetkoming met een jaar verlengd. Je moet dan wel binnen vier maanden aan DUO doorgeven dat je gezakt bent.

Als je als studiefinanciering had aangevraagd voor je vervolgopleiding, moet je die aanvraag intrekken. Als je je al had aangemaald voor een studie in het hoger onderwijs, moet je ook die aanvraag bij Studielink stopzetten.

Je hebt alleen recht op de tegemoetkoming scholieren als je voldoet aan de voorwaarden. Één van de voorwaarden is dat je ingeschreven staat bij een opleiding. Als je moet je opleiding stopt en je geen nieuwe opleiding gaat doen moet je de tegemoetkoming stopzetten.

Voor de berekening van de aanvullende toelage voor het schooljaar 2014-2015 kijkt DUO naar het ouderlijk inkomen in 2013. Is het inkomen van je ouders na 2013 sterk gedaald, dan kan DUO voor de berekening van de aanvullende toelage uitgaan van het inkomen in 2010 of 2011. Dat kan financieel aantrekkelijker zijn. Er zijn wel enkele voorwaarden voor de aanvraag van zo’n verlenging van het peiljaar.

Je ouders kunnen een verlenging van het peiljaar aanvragen als:

 • Het gezamenlijke inkomen met tenminste 15% is afgenomen.
 • De daling van het inkomen naar verwachting ten minste 3 jaar duurt.
 • De daling niet het gevolg is van een normaal risico van het beroep.

De aanvraag heeft geen zin als het inkomen in 2013 lager was dan 32.425.

Je ouder kan een verlegging van het peiljaar aanvragen door op het formulier opgeven oudergegevens aan te geven dat zijn of haar inkomen gedaald is. DUO stuurt je dit formulier automatisch toe als je een aanvullende toelage hebt aangevraagd. Je ouder kan ook het formulier wijzigingen ouder gebruiken. In beide gevallen stuurt DUO een ander formulier waarin de ouder gegevens over de nieuwe situatie moet invullen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *