Tegemoetkoming ouders:

Op de basisschool en het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en de leermiddelen gratis. Op het mbo, vavo of particulier onderwijs is dit niet het geval.

Als uw kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli van het desbetreffende jaar jonger is dan 18 jaar, kunt u voor het daaropvolgende schooljaar in aanmerking komen voor de tegemoetkoming ouders. Bereken hier de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming bestaat uit twee delen:

 • De tegemoetkoming schoolkosten.
 • De tegemoetkoming les- of cursusgeld.

Alle ouders komen in aanmerking voor een tegemoetkoming schoolkosten. Voor een tegemoetkoming les- of cursusgeld komt u alleen in aanmerking als u voor uw kind lesgeld moet betalen of als uw kind particulier onderwijs volgt.

De tegemoetkoming is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Sinds die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen de kinderen gratis schoolboeken.

Voor leerlingen die een opleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs volgen, blijft de tegemoetkoming ouders ook na 1 januari 2010 bestaan. Daarnaast kan u ook in aanmerking komen voor het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Omdat het kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot 18 jaar verhoogd is, is het maximumbedrag tegemoetkoming voor mbo, vavo en particulier voortgezet onderwijs verlaagd.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming ouders gelden een aantal voorwaarden. Namelijk:

 • De leeftijd van uw kind.
 • Schoolsoort.
 • Uw nationaliteit.
 • Uw inkomen.

Voor 2014-2015 gelden de volgende regels:

Uw kind moet op 1 juli 2014 jonger zijn dan 18 jaar.

Uw kind volgt een voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Voor een kind dat een opleiding in het particulier voortgezet onderwijs volgt, kunt u alleen een tegemoetkoming krijgen als de school opleidt tot het staatsexamen mavo, havo of vwo en de school erkend is op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen (Weo).

Ook het particulier beroepsonderwijs kent een aantal opleidingen die recht geven op een tegemoetkoming ouders. Om hier achter te komen moet u informeren op de school van uw kind.

Voor een kind dat een opleiding volgt op het regulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunt u geen tegemoetkoming ouders krijgen.

Gaat uw kind naar het hoger onderwijs en krijgt uw kind vanaf oktober studiefinanciering dan kunt u voor de maanden augustus en september een tegemoetkoming krijgen. Dit is alleen mogelijk als u in het schooljaar 2010-2011 ook een tegemoetkoming ouder heeft gekregen. De tegemoetkoming augustus en september noemt DUO een overbrugging.

Wil u een tegemoetkoming aanvragen, dan moet u wel over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, maar een verblijfsdocument type I, II, III of IV dan komt u ook in aanmerking voor een tegemoetkoming ouders. U moet dan wel met uw aanvraag een kopie van de voor en achterkant van uw verblijfsdocument meesturen.

Als u een burger bent van een EU/EER land dan kan u ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Dan moet u met uw aanvraag een kopie van uw paspoort of EU-document meesturen waaruit blijkt dat u een burger van de EU bent.

Als u nog geen verblijfsdocument heeft dan is het toch verstandig om alvast een tegemoetkoming ouders aan te vragen. Uw aanvraag wordt dan wel in eerste instantie afgewezen, maar op het moment dat u van de IND een verblijfsvergunning krijgt, stuurt u een kopie daarvan, samen met het formulier ‘wijzigingen’ op naar DUO. Uw aanvraag wordt dan opnieuw beoordeeld en de datum van uw eerste aanvraag is bepalend bij de beoordeling of uw aanvraag op tijd is ingediend.

Het inkomen van 2013 van u en uw partner is bepalend voor de tegemoetkoming in het schooljaar 2014-2015. Als uw gezamenlijk inkomen over 2009 niet hoger dan €35.764 was dan krijgt u een maximale tegemoetkoming. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Als uw inkomen hoger is dan heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding. Van het bedrag dat u boven de inkomensgrens verdient (het meerinkomen), wordt standaard dertig procent in mindering gebracht op de maximale tegemoetkoming. Dus hoe meer u verdiend, hoe lager de tegemoetkoming. Hebt u meerdere kinderen voor wie u aanvraagt of die meetellen in de berekening, dan wordt het kortingsbedrag gedeeld door dit aantal kinderen.

Is uw inkomen gedaald na 2013, dan kan daar in sommige gevallen rekening mee worden gehouden. Dat moet u dan aangeven op het aanvraagformulier.

Aanvragen:

De tegemoetkoming voor ouders voor het schooljaar 2014-2015 moet uiterlijk op 31 juli 2012 aan worden gevraagd. Als u het formulier na 31 juli 2015 opstuurt, wordt u aanvraag voor het schooljaar 2011-2012 afgewezen.

Als u de tegemoetkoming voor het eerst wilt aanvragen moet u dat doen met de formulier ‘tegemoetkoming ouders voor het schooljaar 2014-2015’. U kunt dan voor meerdere kinderen tegelijk een tegemoetkoming aanvragen.

Als u in het schooljaar 2013-2014 al een tegemoetkoming ouders hebt aangevraagd voor een kind dat een opleiding volgt in het middelaarberoepsonderwijs of op de vavo. Dan heeft DUO in april 2011 al een aanvraagformulier naar u toegestuurd voor het schooljaar 2014-2015.

Om een tegemoetkoming ouders te krijgen moet het worden aangevraagd door de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Dat is de ouder of de voogd die het gezag over het kind heeft. Als u dit gezag met iemand anders deelt, dan kunt u alleen tegemoetkoming aanvragen als u over het tweede kwartaal van 2014 de kinderbijslag heeft ontvangen.

Als een kind minderjarig is en gehuwd kan het zelf een tegemoetkoming aanvragen. Dit geldt ook voor een kind dat geen wettelijk vertegenwoordiger meer heeft.

Als uw kind in het schooljaar 2014-2015 gaat studeren aan het HBO of aan de universiteit, kan uw kind studiefinanciering krijgen vanaf 1 oktober 2011. U kunt dan voor de periode van 1 augustus tot 1 oktober een tegemoetkoming aanvragen door dit op de aanvraag van de nieuwe opleiding van uw kind te vermelden. De voorwaarde hiervoor is wel dat u voor dit kind in het schooljaar 2014-2015 een tegemoetkoming hebt ontvangen en dat dit kind op 1 juli 2014 jonger is dan 18 jaar.

Wijzigingen doorgeven:

Als er iets verandert dat van invloed kan zijn op de tegemoetkoming, moet u dat doorgeven aan DUO. Voorbeelden hiervan zijn dat uw kind een andere opleiding gaat volgen of als u een ander rekeningnummer hebt. Als u de wijziging doorgeeft aan DUO verwerken zij de wijziging en bekijken de eventuele gevolgen voor uw tegemoetkoming. De wijzigingen moet je doorgeven via het formulier ‘wijzigingen’.

Als u binnen Nederland gaat verhuizen hoeft u uw adreswijziging niet door te geven aan DUO. U moet er wel voor zorgen dat u op het goede adres bij de gemeente ingeschreven staat. De gemeente geeft dan automatisch uw nieuwe adres door aan DUO.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u uw nieuwe adres schriftelijk doorgeven aan DUO.

Als u iemand wilt machtigen om uw tegemoetkoming te ontvangen, moet u gebruik maken van het formulier ‘machtiging rekeningnummer’.

Betaling schooljaar 2014-2015:

DUO betaalt het toegekende bedrag aan de tegemoetkoming ouders in twee termijnen uit. Als u recht heeft op minder dan de helft van de maximale tegemoetkoming in de schoolkosten, maakt DUO het bedrag in één keer naar u over.

Het tijdstip van de betaling hangt af van het moment waarop u bericht krijgt van DUO.

 • Voor half juli 2014 bericht:
 • ·Als u op of voor 16 juli 2014 bericht ontvangen heeft van DUO waarin een toekenning van de tegemoetkoming ouders staat vermeld, wordt dit bedrag in twee termijnen op uw rekening gestort. Namelijk eind juli 2011 en eind januari 2015.
 • Tussen 16 juli 2011 en 14 januari 2012 bericht:
 • ·Als u na 16 juli 2014 maar voor 14 januari 2015 een bericht ontvangt waarin een toekenning van een tegemoetkoming ouders staat vermeld, wordt binnen twee weken het eerste bedrag op uw rekening gestort. De tweede betaling volgt dan eind januari 2015.
 • Na 14 januari 2015 bericht:
 • ·Als u na 14 januari 2015 voor het eerst bericht krijgt waarin een toekenning van een tegemoetkoming in de schoolkosten staat vermeld, krijgt u het gehele bedrag in één keer gestort.

Bedragen schooljaar 2011-2012:

Maximale bedragen 2011-2012

Soort onderwijs                                   Tegemoetkoming in de schoolkosten              Tegemoetkoming in

het les- cursusgeld

Vavo/ particulier

voortgezet onderwijs                           €324,44                                              €1043

Beroepsonderwijs                               €658,99                                              €1043

U krijgt alleen een tegemoetkoming in het lesgeld als uw kind in de periode 2 juli tot en met 1 augustus 18 jaar wordt. Anders is de tegemoetkoming lesgeld €0,00.

U krijgt alleen een tegemoetkoming in het cursusgeld als uw kind een opleiding in het particulier onderwijs volgt en 1 augustus 2011 16 jaar of ouder is.

Uitzonderingen:

Als uw inkomen gedaald is, of moet u voor uw kind lesgeld betalen dan kan DUO rekening houden met een uitzondering op de regel. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Inkomen gedaald:

Voor de berekening van de tegemoetkoming in het schooljaar 2011-2012 wordt standaard het jaar 2009 gebruikt. Is het gezamenlijk inkomen van u en uw partner in 2010 of 2011 sterk gedaald, dan kunt u DUO via het aanvraagformulier verzoeken om voor de berekening uit te gaan van het jaar 2010 0f 2011. DUO noemt dit een verlegging van het peiljaar. Deze verlegging van het peiljaar kan betekenen dat u meer tegemoetkoming krijgt.

Voorwaarden voor de verlegging van het peiljaar zijn:

 • De inkomensdaling is structureel.
 • De daling bedraagt minimaal 15%
 • Naar verwachting zal de daling minimaal drie jaar aanhouden.

Een sterke daling van het inkomen kan ontstaan door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, faillissement of ontslag. De normale inkomensschommelingen zoals bij oproepkrachten of freelancers vallen hier niet onder.

Als u een zelfstandig ondernemer bent en uw inkomen is gedaald door bijvoorbeeld faillissement kan u wel een verzoek indienen om uit te gaan van een ander peiljaar.

U kunt verlegging van het peiljaar aanvragen via het aanvraagformulier. Als u de tegemoetkoming ouders al hebt aangevraagd kan u het verzoek tot verlegging peiljaar als nog schriftelijk bij DUO indienen. Voor het schooljaar 2011-2012 moet dan wel voor 31 juli 2012.

Les- of cursusgeld schooljaar 2011-2012:

Als uw kind les- of cursusgeld moet betalen voor het schooljaar 2011-2012 en uw kind is 18 jaar geworden in de periode van 2 juli tot en met 1 augustus 2011. Dan kan u een tegemoetkoming in het les- cursusgeld voor uw kind aanvragen. Uw kind moet les- of cursusgeld betalen als het op 1 augustus 2011 18 jaar of ouder is en een voltijdopleiding volgt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Als u een tegemoetkoming in het lesgeld krijgt toegerekend, betaalt DUO hiermee het lesgeld. Voor het schooljaar 2011-2012 is het lesgeld €1043. Is de tegemoetkoming lesgeld lager dan €1043 dan wordt de tegemoetkoming lesgeld aangevuld met het bedrag aan tegemoetkoming schoolkosten dat aan u is toegerekend. Als er na de verrekening nog een bedrag overblijft, krijgt u dit uitbetaald.

Als uw kind onderwijs volgt aan een aangewezen opleiding waarvoor wettelijk vastgesteld cursusgeld is verschuldigd en uw kind op 1 augustus 2011 16 jaar of ouder is. Krijgt u de tegemoetkoming in cursusgeld rechtstreeks uitbetaald.

Bijverdienen:

Als uw kind geld verdient met een bijbaantje is dat niet van invloed op de hoogte van de tegemoetkoming ouders. Bijverdiensten kunnen wel invloed hebben op uw kinderbijslag.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *