Tegemoetkoming leraren:

Als je als student, zij- instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo- opleiding in het hoger onderwijs volgt, kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht hebben op studiefinanciering. Daar valt ook de lening van DUO onder. De tegemoetkoming leraren is een gift en dat hoeft dus niet terug worden betaald.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming leraren gelden een aantal voorwaarden:

 • Schoolsoort.
 • Nationaliteit.
 • Inkomen.

Je mag ook geen recht hebben op studiefinanciering. Je hebt maximaal 24 maanden recht op een tegemoetkoming leraren. Dit recht moet je binnen 48 maanden gebruiken.

Voor de volgende opleidingen kan je een tegemoetkoming leraren krijgen:

 • Pabo- opleiding.
 • Lerarenopleiding voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs.

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet je als student, zij- instromer of contractant bij een van de bovengenoemde opleidingen ingeschreven staan. De opleiding moet worden gevolgd aan een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigde, erkende of aangewezen instelling.

Om de tegemoetkoming leraren te krijgen moet je wel een Nederlandse nationaliteit hebben.

Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt maar je wel in Nederland woont moet je kijken naar het nationaliteitenschema of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Het verblijfsdocument type 1, regulier bepaalde tijd afgegeven voor het verrichten van arbeid geeft wel recht op een tegemoetkoming leraren. Deze vergunning geeft geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.

Vanaf het studiejaar 2010-2011 telt het inkomen van je partner mee in de berekening van de tegemoetkoming. Afhankelijk van je gezamenlijk inkomen kan je voor het studiejaar 2014-2015 een tegemoetkoming krijgen. Je krijgt een maximale tegemoetkoming als het gezamenlijk inkomen over 2012 niet hoger was dan €35.764. Was het inkomen hoger, dan neemt met elke meeverdiende euro de tegemoetkoming af. Als je inkomen recentelijk gedaald is, kan daar in sommige gevallen rekening mee gehouden worden.

Aanvragen:

De tegemoetkoming kan je alleen aanvragen met het formulier ‘aanvraag tegemoetkoming leraren’. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de onderwijsinstellingen.

De tegemoetkoming voor een studiejaar kan je gedurende dat hele studiejaar aanvragen. Dit dat je de aanvraag voor het nieuwe schooljaar uiterlijk op 31 augustus van dat jaar moet opsturen naar DUO. Als je de tegemoetkoming na deze datum aanvraagt, zal je aanvraag worden afgewezen. Als je een aanvraagformulier ingestuurd hebt, ontvang je binnen zes weken bericht. Als je binnen deze termijn geen bericht ontvangen hebt moet je contact opnemen met DUO.

Wijzigingen doorgeven:

Als er iets veranderd in je situatie moet je dit doorgeven aan DUO. In een brief kan je aangeven welke gegevens veranderd zijn. Bovenaan de brief moet je je burgerservicenummer vermelden.

Bedragen dit schooljaar:

De tegemoetkoming bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten. Voor dit studiejaar gelden de volgende bedragen:

 • Tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld €567,23
 • Tegemoetkoming in de schoolkosten €706,66

Je krijgt een maximale tegemoetkoming als je gezamenlijk inkomen niet hoger was dan €35.764. Was het inkomen hoger, dan neemt met elke meerverdiende euro de tegemoetkoming af.

De bovengenoemde bedragen gelden voor het volledige studiejaar. Als je eerder stopt of als je later begint met je studie, heb je recht op een tegemoetkoming voor de maanden dat je ingeschreven bent.

Betaaldatum:

Binnen twee weken nadat je bericht hebt gekregen van DUO dat een tegemoetkoming leraren is toegekend, ontvang je het geld. Het gehele bedrag wordt in één keer gestort.

Uitzonderingen:

Voor de berekening van de tegemoetkoming leraren voor het nieuwe studiejaar wordt gekeken naar je gezamenlijk inkomen in het voorafgaande jaar. Is dit inkomen het voorafgaande jaar sterk gedaald, dan kan je DUO verzoeken om voor de berekening uit te gaan van dat jaar. DUO noemt dit verlegging van het peiljaar. Deze verlegging van het peiljaar kan voor je betekenen dat je meer tegemoetkoming krijgt. De verlegging van het peiljaar heeft geen zin als het inkomen niet hoger was dan €35.764. Je ontvangt dan al de maximale tegemoetkoming. Je moet het verzoek tot verlegging peiljaar op het aanvraagformulier aangeven. De voorwaarden zijn:

 • De inkomensdaling is structureel.
 • De daling bedraagt minimaal 15%
 • Naar verwachting zal de daling minimaal drie jaar aanhouden.

Een sterke daling van het inkomen kan ontstaan door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, faillissement, pensionering of ontslag. Normale inkomensschommelingen zoals bij zelfstandigen, oproepkrachten en freelancers vallen hier niet onder. Verlegging van het peiljaar is dus niet mogelijk als u zelfstandig ondernemer bent en de winst tegenvalt.

Bent u zelfstandig ondernemer en is uw inkomen gedaald door bijvoorbeeld een faillissement of door de verkoop van uw bedrijf, dan kunt u wél een verzoek indienen om uit te gaan van een ander peiljaar.

Je kan de verlegging van het peiljaar aanvragen via het aanvraagformulier. Als je de tegemoetkoming leraren al hebt aangevraagd, kan je het verzoek verlegging peiljaar als nog schriftelijk bij DUO indienen. Dit moet je uiterlijk voor 31 augustus van het desbetreffende jaar hebben ingediend. Dit is dus het einde van het schooljaar.

Lerarenbeurs voor scholing:

Als je leraar bent in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Kan je de lerarenbeurs voor scholing aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verbreden of je wilt specialiseren.

Recentelijk zijn er een aantal wijzigingen opgetreden. Het betreft de volgende wijzigingen:

 • De vergoeding van het collegegeld voor een bachelor of master wordt verhoogd van €3.500 naar maximaal €7.000 per jaar. De reden hiervoor is dat de universiteiten en hogescholen voor een tweede bachelor of master een hoger collegegeld kunnen vragen als gevolg van een wetswijziging.
 • De leraren die de lerarenbeurs al ontvangen en instellingscollegegeld moeten betalen kunnen ook tot maximaal €7.000 per jaar vergoed krijgen.
 • De voorwaarde dat een leraar minimaal een jaar in dienst moet zijn vervalt.
 • De leraren die zonder de lerarenbeurs gestart zijn met een bachelor of master kunnen geen beurs meer aanvragen voor het resterende deel van hun studie.

Recentelijk worden ook de korte opleidingen geschrapt. Je kan dan niet meer een lerarenbeurs voor een korte opleiding aanvragen. Er is nog wel een voorbehoud voor opleidingen gericht op passend onderwijs. Alleen is er dit jaar per sector een maximum gesteld aan het aantal toe te kennen beurzen voor korte opleidingen. Het maximum per sector is gebaseerd op het aandeel van de toegekende lerarenbeurzen voor korte opleidingen in het voorafgaande jaar.

De lerarenbeurs vergoedt de kosten voor:

 • Cursus of collegegeld.
 • Studiemiddelen en reiskosten.

Je werkgever kan een vergoeding krijgen om je vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Je kan een lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor of masteropleiding of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. Je kan als leraar éénmaal in je onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor scholing voor het volgen van één opleiding. Vanaf heden geldt de lerarenbeurs voor korte opleidingen niet meer. Er is nog wel een voorbehoud voor korte opleidingen gericht op passend onderwijs.

De afdeling lerarenbeurs van DUO voert de regeling uit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De lerarenbeurs is een subsidie met een zogenaamd subsidieplafond. De beurzen worden toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. Een subsidieplafon betekent dat er een bepaald bedrag per aanvraagperiode beschikbaar is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *