Tegemoetkoming deeltijders:

Als je een vmbo- tl (theoretische leerweg), havo of vwo deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt, kan je voor een tegemoetkoming deeltijders in aanmerking komen. Deze regel geldt ook nog als je 30 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding vmbo- tl, havo of vwo in het voortgezet onderwijs of het voortgezet volwassenen onderwijs (vavo) volgt.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming deeltijders gelden een aantal voorwaarden. Namelijk:

  • Schoolsoort.
  • Nationaliteit.
  • Inkomen.

Voor de volgende opleidingen kan je een tegemoetkoming deeltijders krijgen:

  • Een deeltijdopleiding van tenminste 270 lesminuten per week.
  • Een schriftelijk opleiding in temminste twee vakken.
  • Een voltijdopleiding als u 30 jaar of ouder bent.

Het gaan dan om de opleidingen vmbo- tl, havo en vwo in het voortgezet onderwijs en het voorgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). U moet de opleiding volgen aan een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigde, erkende of aangewezen instelling.

Als je een deeltijdopleiding volgt, maar tegelijkertijd ingeschreven staat voor een voltijdopleiding, dan val je onder de Rutteregeling. Je komt dan namelijk niet in aanmerking voor een tegemoetkoming deeltijders. Je kan dan wel mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming scholieren of een tegemoetkoming ouders ongeacht het aantal uren dat je vavo-vakken volgt.

Om de tegemoetkoming deeltijders te verkrijgen moet je wel de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Als je niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar je wel in Nederland woont moet je het nationaliteitenschema nakijken of je wel of niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Het verblijfsdocument type I, regulier bepaalde tijd afgegeven voor het verrichten van arbeid geeft wel recht op een tegemoetkoming deeltijders. Deze vergunning geeft geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren. De bovenstaande voorwaarden gelden ook voor je eventuele partner. Je partner moet sowieso legaal in Nederland verblijven.

Afhankelijk van het belastbaar inkomen 2009 van jou en je partner kan je voor het schooljaar 2011-2012 een tegemoetkoming deeltijders krijgen. Je krijgt een maximale tegemoetkoming als het gezamenlijk belastbaar inkomen van jou en je partner niet hoger is dan €35.764. Als het inkomen wel hoger is, dan neemt elke meeverdiende euro de tegemoetkoming af. Als het gezamenlijk inkomen gedaald is, kan daar in sommige gevallen rekening mee gehouden worden.

Aanvragen:

Je kan de tegemoetkoming deeltijders aanvragen met het formulier ‘aanvraag tegemoetkoming deeltijders’. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de onderwijsinstellingen.

Bedragen schooljaar 2014-2015:

De tegemoetkoming deeltijders bestaat uit een tegemoetkoming in het cursusgeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Maximale bedragen schooljaar 2014-2015
Lesminuten per week Tegemoetkoming in het cursusgeld Tegemoetkoming in de schoolkosten
540 of meer € 355,20 € 302,35
Meer dan 269, minder dan 540 € 236,80 € 203,70
minder dan 270 € 0,00 € 0,00

Bij een schriftelijke opleiding is 1 vak gelijkgesteld aan 135 lesminuten. Als je eerder stopt of later begint met je opleiding, kunnen er andere bedragen gelden.

Wijzigingen doorgeven:

Als er iets veranderd in je situatie moet je dit doorgeven aan DUO. In een brief kan je aangeven welke gegevens zijn verander. Bovenaan de brief moet je je correspondentienummer vermelden.

Betaaldatum:

Binnen twee weken nadat je bericht hebt gekregen van DUO dat een tegemoetkoming deeltijders aan je is toegekend, ontvang je het geld. Het gehele bedrag ontvang je in één keer.

Uitzonderingen:

DUO gebruikt voor de berekening van de tegemoetkoming deeltijders voor het studiejaar je standaardinkomen van 1 of 2 jaar daarvoor. Is dit inkomen in dat jaar sterk gedaald, dan kan je DUO verzoeken om voor de berekening uit te gaan van het gewenste jaar. Dit noemt DUO een verlegging van het peiljaar. Deze verlegging van het peiljaar kan voor jou betekenen dat je meer tegemoetkoming krijgt. Verlegging van het peiljaar heeft geen zin als het inkomen in het voorafgaande jaar niet hoger was dan €35.764. Dan ontvang je al de maximale tegemoetkoming. Het verzoek tot verlegging van het peiljaar moet je aangeven op het aanvraagformulier. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • De inkomensdaling is structureel.
  • De daling bedraagt minimaal 15%
  • Naar verwachting zal de daling minimaal drie jaar aanhouden.

Een sterke daling van het inkomen kan ontstaan door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, faillissement, pensionering of ontslag. Normale inkomensschommelingen zoals bij zelfstandigen, oproepkrachten en freelancers vallen hier niet onder. Verlegging van het peiljaar is dus niet mogelijk als u zelfstandig ondernemer bent en de winst tegenvalt.

Bent u zelfstandig ondernemer en is uw inkomen gedaald door bijvoorbeeld een faillissement of door de verkoop van uw bedrijf, dan kunt u wel een verzoek indienen om uit te gaan van een ander peiljaar.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *