Controles DUO

DUO zijn taak is om te zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarom controleren ze je gegevens. DUO gebruikte en beveiligt je gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) DUO controleert je gegevens zoveel mogelijk bij andere instanties, zoals de Belastingdienst, de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

DUO controleert je gegevens om zeker te weten dat het overheidsgeld terechtkomt bij degene voor wie het bedoelt is. Het overheidsgeld is namelijk het belastinggeld dat door de inwoners van Nederland gezamenlijk wordt opgebracht. Van de student wordt daarom verwacht dat hij of zij zich aan de regels houdt en geen misbruik maakt van het overheidsgeld. Als dat wel het geval is, doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

DUO controleert je woonadres bij de Gemeentelijk Basisadministratie en ze controleren of je inderdaad uitwonend bent als je de uitwonende beurs ontvangt. Ze controleren ook bij de Belastingdienst of je niet teveel hebt bijverdiend. Tot slot vragen ze bij je opleiding ook na of je daar echt ingeschreven staat.

DUO controleert vaak achteraf of je aan alle voorwaarden hebt voldaan. Als hieruit blijkt dat je teveel studiefinanciering ontvangen hebt ontstaat er een schuld. Zolang je nog studiefinanciering verkrijgt, wordt deze verrekend met je schuld. Dit gebeurt in 2014 met een maximum van €149,63 per maand.

Als DUO je schuld niet meer met je studiefinanciering kan verrekenen, krijg je een acceptgiro. Je kan het bedrag dan in één keer terugbetalen met de acceptgiro. Dit is het voordeligst omdat er dan geen rente wordt gerekend. Als je de acceptgiro na de vervaldatum betaald, wordt de schuld omgezet in een rentedragende lening. Er wordt dan rente berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de vervaldatum van de acceptgiro ligt.

Controle woonadres:

Iedere burger is in Nederland verplicht om zich te laten inschrijven bij de gemeente waar hij of zij woont. Dit geldt ook voor studenten en scholieren. DUO maakt gebruik van de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) om je gegevens te controleren.

Als je op of na 1 augustus 2002 voor het eerst studiefinanciering hebt ontvangen, is DUO verplicht het woonadres dat je aan DUO hebt doorgegeven te vergelijken met dat in de GBA. Als de adressen na de adresvergelijking verschillen krijg je een brief van DUO. Daarin staat dat je dan nog vier weken de tijd hebt om de adressen gelijk te maken. Als dat bij de tweede controle niet gebeurt is, wordt je beurs voor uitwonende omgezet in een beurs voor thuiswonenden.

Als je beurs voor uitwonende is omgezet in een beurs voor thuiswonenden krijg je niet automatisch weer een beurs voor uitwonende. Je moet dan eerst de adressen gelijk maken. Daarna moet je opnieuw een beurs voor uitwonende aanvragen.

De controle van je woonadres is niet van toepassing op:

 • Studenten die al voor 1 augustus 2002 studiefinanciering ontvingen.
 • Studenten die thuiswonend zijn.
 • Studenten met een woonadres in het buitenland.

Ook als je heel kort op een ander adres woont vanwege een stage bijvoorbeeld. Moet je je inschrijven bij de gemeente op dat adres.

 Uitwonende controle:

Als je aan DUO hebt doorgegeven dat je op jezelf woont, krijg je meer studiefinanciering. DUO controleert daarom of je er ook recht op hebt. Als je een beurs voor uitwonende krijgt, maar je adres in de te controleren periode een of meerder maanden hetzelfde is als dat van je ouders, krijg je een brief van DUO met het verzoek aan te tonen dat je niet bij je ouders woont. Deze UC-brief (uitwonendecontrolebrief) moet je met de gevraagde bewijsstukken binnen vier weken terugsturen.

In de UC-brief vraagt DUO je om één van de volgende bewijsstukken te sturen:

 • Het huur- of koopcontract samen met een kopie van een rekeningafschrift van de huur- of hypotheekbetaling van de eerste en de laatste maand van de te controleren periode.
 • ·- de ingangsdatum van het contract ligt vóór of op de eerste dag van de eerste te controleren maand.
 • ·- stuur een kopie van het volledige contract mee.
 • Een historisch uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie van zowel je vader als je moeder.
 • ·- de situatie op de eerste dag van de maand is geldig voor de hele maand
 • ·- als je pas vanaf de zesde dag op een ander adres dan dat van je ouders staat ingeschreven, dan is dat onvoldoende om aan te tonen dat je die maand uitwonend was. Je moet dan één van de andere bewijsstukken meesturen om aan te tonen dat je op de eerste dag van die maand ook uitwonend was.
 • Een stageverklaring
 • ·- als je stage hebt gelopen: een recente verklaring (geen overeenkomst of contract) van je onderwijsinstelling of stageverlener met daarin vermeld de exacte stageperiode en waar je destijds woonachtig was. Heb je stage gelopen als zeevarende, stuur dan een kopie van het monsterboekje mee.
 • ·- een stageverklaring mag niet langer dan drie maanden geleden zijn afgegeven.

Als je niet reageert op de UC-brief of als je niet de juiste bewijsstukken opstuurt, zet DUO je beurs voor uitwonende met terugwerkende kracht om in een beurs voor inwonenden.

Als je bezwaar wilt maken tegen de gevolgen van de controle, maak je gebruik van het bezwaarschrift uitwonendecontrole.

Je moet je altijd inschrijven bij de gemeente. DUO is namelijk verplicht om het adres dat je bij DUO hebt doorgegeven te vergelijken met het adres bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Naast je woonsituatie controleert DUO ook je woonadres.

Controle bijverdiensten:

DUO controleert achteraf of je in een bepaald jaar meer hebt verdiend dan je in dat jaar mocht verdienen. DUO vraagt je inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. Als je dan meer inkomsten hebt gehad dan het maximale bijverdienbedrag krijg je een brief van DUO. Daarin staat hoeveel tijd je hebt om te reageren.

Als je het niet eens bent met de loongegevens in de brief, kan je binnen vier weken een kopie opsturen van je loonstrookje over het gecontroleerde jaar. Uit deze loonstrookjes moet blijken van welke werkgever of uitkerende instantie het inkomen afkomstig is. Heb je geen loonstrookjes, dan kun je een werkgeversverklaring door je werkgever laten invullen.

Als de aangiftegegevens volgens jou niet kloppen, moet je DUO ook een kopie van je aangiftebiljet over het gecontroleerde jaar en een kopie van de definitieve aanslag sturen.

DUO heeft vijf jaar de tijd om je inkomsten te controleren.

De afgelopen jaren mocht je zoveel bijverdienen:

 • In 2014 € 13.729,80
 • In 2009 € 13.215,83
 • In 2008 € 12.916,17
 • In 2007 € 10.630,74
 • In 2006 € 10.527,57
 • In 2005 € 10.461,66
 • In 2004 € 10.218,46
 • In 2003 € 9.847,22

Inschrijvingscontrole:

DUO controleert ook je inschrijving bij de onderwijsinstelling. Ze kijken dan specifiek naar de in- en uitschrijfdatum maar ook de soort opleiding die je volt. Als blijkt dat je bij DUO anders ingeschreven staat dan bij de onderwijsinstelling. Krijg je een brief of een formulier waarin DUO je vraagt je opleidingsgegevens te controleren. Afhankelijk van je opleiding of je een brief of formulier ontvangt.

Als het verschil in de registratie blijft bestaan krijg je na enige tijd een bericht dat je studiefinanciering over de gecontroleerde periode is ingetrokken. De studiefinanciering die je dan ten onrechte ontvangen hebt moet je terugbetalen.

Als je vindt dat de gegevens van DUO niet terecht zijn kan je een bezwaarschrift indienen. Je moet dan binnen zes weken na de brief doen. In het bezwaarschrift moet je zeggen wie je bent, wat je burgerservicenummer is en waarom je het oneens bent. Ook moet je de naam van de school opschrijven en de naam van de opleiding die je volgt. Ook de in en uitschrijfdatum moet je vermelden.

Uitzonderingen:

Als je problemen met je ouders hebt of als het inkomen van je ouders gedaald is. Of als je een kind verzorgt of studievertraging oploopt. Kan DUO je tegemoet komen en rekening houden met deze situaties.

Als je problemen met je ouders hebt, omdat ze bijvoorbeeld niet meewerken aan het terugsturen van het formulier Opgave Oudergegevens. Kan je een beroep doen op de regeling ‘weigerachtige ouders’. Deze regeling bestaat uit twee mogelijkheden, je kan DUO vragen om:

 • Het inkomen van je ouders op te vragen.
 • Het inkomen van je ouders buiten beschouwing te laten.

Je kunt het formulier ‘Verzoek inkomen ouders’ opvragen gebruiken als je ouders hun inkomensgegevens niet willen of kunnen insturen of als je niet weet waar ze wonen. DUO gaat dan zelf op zoek naar de inkomensgegevens van je ouders en bereken dan als nog je aanvullende beurs.

Je kan ook aan DUO vragen het inkomen van je ouders helemaal niet te laten meetellen bij de berekening van de aanvullende beurs. De voorwaarde hiervoor is dat je vader of moeder of beide weigert de ouderbijdrage aan jou te betalen. Bijvoorbeeld omdat je geen contact meer met je ouders hebt, of in een ernstig conflict zit met je ouders.

Om het inkomen van je ouders buiten beschouwing te laten vraagt DUO om bewijsstukken waaruit je situatie en de ernst hiervan moet blijken.

Bij het berekenen van de aanvullende beurs wordt er gekeken naar het inkomen van je ouders in het peiljaar. Het peiljaar ligt twee jaar voor het jaar waarvoor je studiefinanciering aanvraagt. Is het inkomen van je ouders na dat jaar sterk gedaald, dan kunnen ze een ‘verlegging peiljaar’ aanvragen. DUO gebruikt dan een ander inkomensjaar als uitgangspunt bij de berekening van je aanvullende beurs.

Je moet dan wel voldoen aan drie voorwaarden:

 • Het inkomen van je ouders moet na het ‘normale’ peiljaar met tenminste 15 procent zijn gedaald.
 • De inkomensdaling gaat naar verwachting minimaal drie jaar duren.
 • Als onregelmatig inkomen bij het gekozen beroep van je ouder(s) hoort, dan kunnen zij geen verlegging peiljaar aanvragen.

Als je niet op tijd kan afstuderen houdt de Wet studiefinanciering daar in een aantal gevallen rekening mee:

 • Medische omstandigheid
 • Diplomatermijn
 • Geen diploma
 • Wajong
 • Nieuwe studiefinanciering
 • Contact opnemen met decaan

Als je door medische omstandigheden een functiebeperking of een handicap studievertraging op en kan je daarom je opleiding niet binnen de cursusduur afronden. Kan je een verlenging van de prestatiebeurs aanvragen.

Als je door een tijdelijke medische of niet- medische bijzondere omstandigheid niet binnen tien jaar je diploma kan behalen. Kan je een verlening van je diplomatermijn aanvragen.

Als je door een structurele bijzondere omstandigheid (medisch of niet- medisch) niet meer lukt om je diploma te behalen. Kan je DUO verzoeken om je prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Als je tijdens je diplomatermijn minder dan 20% van het maatmaninkomen kan verdienen en kan je aanspraak maken op een Wajong uitkering. Dan kan je DUO verzoeken om je prestatiebeurs om te zetten in een gift. Je moet dan wel een verklaring hebben van je decaan.

Als je tijdens je studie gehandicapt raakt of wordt je chronisch ziek en moet je hierdoor je opleiding beëindigen, omdat je door je handicap of je ziekte het beroep waarvoor je wordt opgeleid niet kan uitoefenen. Kan je DUO verzoeken om nieuwe studiefinanciering voor een passender opleiding.

Als je denkt voor één van deze regelingen in aanmerking te komen, moet je contact opnemen met je (student)decaan. Je kan alleen gebruikmaken van deze regeling als je decaan het verzoek ondersteunt. De decaan moet de ‘verklaring onderwijsinstelling’ op het formulier invullen. Als je een verzoek indient wegens een medische omstandigheid moet je ook een medische verklaring met je verzoek meesturen.

Als je een of meer kinderen en een partner hebt kan je een partnertoeslag aanvragen. Heb je wel kinderen maar geen partner kan je éénoudertoeslag aanvragen. Een toeslag is een aanvulling van de basisbeurs en valt onder de regels van de prestatiebeurs.

Je krijgt de éénoudertoeslag als je geen partner hebt en je een kind verzorgt dat jonger dan 18 jaar is. Dit hoeft niet je eigen kind te zijn. Je moet recht hebben op kinderbijslag voor het kind, of het kind moet op jouw adres zijn ingeschreven. In 2011 is het maandelijkse bedrag €445,93.

Partnertoeslag krijg je als je samen met je partner een kind verzorgt dat jonger is dan 12 jaar. Dit kan jullie of jouw kind zijn, maar dat hoeft niet. Jullie moeten recht hebben op kinderbijslag voor het kind, of het kind moet op jullie adres ingeschreven staan bij de gemeente. Je krijgt de toeslag alleen als je partner zelf geen recht heeft op studiefinanciering. Verder mag zijn of haar verzamelinkomen of belastbaar loon in 2010 niet hoger zijn dan €8.618,97 de maandelijkse toeslag is €557,27. In 2011 is de maandelijkse toeslag €557,27 en mag het inkomen van je partner niet hoger zijn dan €8.807,73.

Heb je een toeslag en wil je iets wijzigen. Dan moet je gebruik maken van het formulier éénouder- en partnertoeslag. Dit kan je ook gebruiken als je éénoudertoeslag hebt en je wilt doorgeven dat je een partner hebt. Of je hebt partnertoeslag en je wilt doorgeven dat je een andere of geen partner hebt.

Als je partner geen Nederlander is en woont hij of zij wel in Nederland, dan moet hij of zij rechtmatig in Nederland verblijven. Omdat studiefinanciering een inkomensafhankelijke regeling is, bepaalt de Wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) wie we als partner zien. Volgens de Awir is een partner degen met wie je bent getrouwd of degen met wie je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Als je geen recht meer hebt op een basisbeurs kan je nog wel drie jaar lenen. De éénouder- of partnertoeslag kan je ook lenen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *